نام و نام خانوادگی مسئول : سرکو مرادی

شماره تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ – داخلی ۲۰

شرح وظایف امور اداری و کار گزینی
* بررسی مکاتبات و مراقبت در حسن انجام امور ادرای و تهیه گزارشات لازم پیرامون مسائل مختلف شهرداری .
* نظارت در تامین احتیاجات شهرداری از لحاظ وسائل و لوازم و برآورد هزینه آنها .
* نظارت در تامین ارتباط اداری شهرداری با موسسات و اشخاص اعم از حقوقی و حقیقی .
* تهیه پیشنهاد برنامه های میان مدت و کوتاه مدت در چهارچوب اهداف و خط مشی های ابلاغی .
* پیگیری تصویب و دریافت برنامه های حوزه اداری از مبادی مسئول .
* برنامه ریزی ، هدایت ، هماهنگی و کنترل و نظارت بر حسن اجرای برنامه های اداری در شهرداری .
* هماهنگی و همکاری با مبادی مسئول در جهت تهیه و تدوین آئین نامه و دستورالعمل های مربوط به امور اداری .
* دریافت و اجرای کلیه قوانین ، ضوابط ، آئین نامه ودستورالعمل های ابلاغی شهرداری در حوزه اداری .
* هماهنگی و همکاری جهت هدایت منابع شهرداری به منظور مکانیزه نمودن امور و استفاده از تجهیزات و فن آوری روز برای افزایش بهره وری .
* انجام مطالعات و بررسی های لازم در ابعاد مختلف امور اداری به منظور توسعه و بهبود و ضعیت امور اداری .
* برنامه ریزی و انجام کلیه امور مربوط به کارگزینی و خدمات رفاهی ، ورزشی ، بیمه و بازنشستگی کارکنان در چهارچوب دستورالعمل های ابلاغی .
* جمع آوری ، ساماندهی ، نگهداری و به هنگام سازی آمار و اطلاعات امور ادرای شهرداری
* تهیه فرم ها و استاندارد های مورد نیاز شهرداری .
* شرکت در جلسات عمومی و تخصصی .
* تصمیم گیری در زمینه بهبود روشها و تشکیلات آموزش کارکنان شهرداری .
* انجام سایر امور بر حسب نیاز و دستور مراجع مسئول .