نام و نام خانوادگی مسئول : مسعود حیدری

شماره تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ – داخلی ۲۱

شرح وظایف کارشناس حقوقی و املاک
*اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
*برنامه ریزی و انجام کلیه فعالیت های مربوط به امور حقوقی به منظور حصول اطمینان از حفظ حقوق و منافع سازمانی
*طرح دعاوی حقوقی و شکایات کیفری علیه اشخاص حقیقی و حقوقی و پاسخ به شکایات و دعاوی احتمالی به طرفیت شهرداری در محاکم قضایی و پیگیری تا حصول نتیجه.
*پیگیری پرونده ها و تنظیم لوایح دفاعی و ارایه آن به مراجع قضایی ، انتظامی و دیوان عدالت اداری و در صورت لزوم حضور در مراجع مذکور جهت دفاع از حقوق سازمانی
*بررسی اطلاعات جمع آوری شده و ارائه نظر مشورتی در زمینه کلیه مسائل حقوقی طرح شده در واحدهای مختلف
*جمع آوری ، بررسی و تنظیم اطلاعات لازم جهت تهیه و تدوین لوایح قانونی مصوبات ، اساسنامه و آئین نامه های مورد نیاز
*تهیه و تنظیم آرشیو حقوقی و نگهداری رونوشت قوانین ، مصوبات ، آیین نامه ها و آراء وحدت رویه قضایی و طبقه بندی آنها
*تهیه متن قراردادهای منعقده
*پیشنهاد و تنظیم بخسنامه های حقوقی داخلی جهت حفظ حقوق سازمانی و ارایه آن به مسئول مافوق جهت تصویب و ابلاغ
*پیگیری لازم بر انجام انتقال اراضی و املاک متعلق به شهرداری واقع در محدوده شهر در دفاتر رسمی ثبت اسناد و املاک و تثبیت مالکیت آن
*ثبت مشخصات املاک و مستحدثات متعلق به شهرداری واقع در محدوده شهر در دفاتر و یا سیستم های نرم افزاری و انعکاس آن به حوزه مدیرت املاک
*انجام امور مربوط به زمینهای معوض با هماهنگی مدیریت املاک
*تهیه پیش نویس برای انجام تفکیک اراضی متعلق به اشخاص حقیقی و حقوقی در محدوده شهر طبق قوانین و مقررات موضوعه
*بازدید مستمر از اراضی و مستغلات متعلق به شهرداری واقع در محدوده شهر و در صورت مشاهده تخلف برخورد لازم صورت گیرد
*تهیه پیش نویس مکاتبات لازم با ادارات مختلف از جمله آب ، برق ، گاز ، مخابرات و … پس از انجام تشریفات تملک
*اقدام در خصوص انتقال زمینهای معوض املاک مورد مسیری به نام افراد ذینفع
*تنظیم توافق نامه های مربوط به تملک اراضی و املاک مورد مسیر طرح های عمرانی
*انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در چهارچوب وظایف