نام و نام خانوادگی مسئول : فاروق صفری

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۲۶

 

<< شرح وظایف پست سازمانی رئیس گروه امور مالی و درآمد >>

 

۱- نظارت و کنترل بر عملکردکلیه امور واحدهای تحت سرپرستی و اختصاص ندادن منابع به هزینه های غیر ضروری

۲-ایجاد منابع سرمایه ای برای تسهیل سرمایه گذاری

۳- انجام تعهدات مالی در حدود اعتبارات مصوب طبق مقررات و آیین نامه مالی شهرداریها

۴- نظارت در حفظ و نگهداری کلیه اموال و دارائیهای شهرداری و نظارت بر نحوه عملکرد آنها

۵- تهیه و تنظیم بودجه سالیانه و پیشنهاد متغیر و اصلاح بودجه سالیانه با همکاری واحدهای زیربط

۶-شرکت در جلسات و کمیسیونهای مختلف مالی به منظور بررسی اعتبارات درخواستی واحدهاو دفاع از آن در مراجع ذیصلاح

۷- انجام اقدامات لازم جهت جمع آوری آمار و اطلاعات مورد نیاز از واحدها

۸- تهیه گزارشهای مالی و تفریغ بودجه و ترازنامه سالانه شهرداری و بررسی و تأیید آنها

۹- نظارت بر امور قراردادها و تنظیم برنامه به منظور به موقع برگزار شدن معاملات شهرداری اعم از مناقصات و مزایده ها برابر آیین نامه مالی شهرداریها و دستور العملهای مربوطه

۱۰- مدیریت نقدینگی و نظارت بر محاسبه و پرداخت حقوق کارکنان

۱۱- برنامه ریزی و انجام اقدامات لازم جهت وصول درآمدها با توجه به دستورالعمل ها،آئین نامه های ابلاغی

۱۲- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل