متقاضیان محترم می توانند گواهی های زیر را از مناطق شهرداری درخواست نمایند.

 انواع پروانه ساختمان

– پروانه بر روی اراضی بایر

– تخریب و نوسازی

– اضافه اشکوب

– توسعه بنا

– تغییرات

– تبدیلات

– تغییر نقشه

– تمدید پروانه، تعویض سقف، تعویض مهندس

 

انواع گواهی ساختمان

– عدم خلاف

– پایان ساختمان

– پایان ساختمان قبل از وضع موجود

 

تفکیک و تجمیع اراضی

– تفکیک

– افراز

– تجمیع

 

استعلام ها

– پاسخ استعلام کسبی

– پاسخ استعلام طرح( بانک- دفترخانه اسناد رسمی – ارگان دولتی و …)