نام و نام خانوادگی مسئول : سالم مصطفایی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۸

 

<< شرح وظایف پست سازمانی مسئول دایره فنی >>

 

۱- اجرای دقیق آئین نامه ها،بخشنامه ها و ضوابط مربوطه

۲-نظارت بر صدور پروانه ساختمانی،پایان کار،گواهی عدم خلاف و غیره

۳- بررسی و نظارت در خصوص طرح جامع و تفصیلی شهر

۴- کنترل بنای احداث شده توسط مالک با پروانه ساختمانی صادر شده

۵- نظارت و کنترل در خصوص بازدید از ابنیه در شهر

۶-کنترل و نظارت بر روند اجرای کلیه امور مربوط به پرونده های شهرسازی

۷- بررسی تقاضاهای صدور پروانه ساختمان،دستور بازدیدو دستور مجوز تهیه نقشه،کنترل و تطابق نقشه های سازه و تأسیسات

۸- بررسی و مطابقت نقشه های معماری مصوب شورای شهرسازی با نقشه های اجرایی سازه

۹- دستور بازدید استعلام دفترخانه،بانک،ثبت،اتحادیه،حفاری آب و گاز و کنترل گزارشات مربوطه و دستور صدور پاسخ

۱۰- شرکت در جلسات شورای شهرسازی استان و ارائه نقطه نظرات شهرسازی

۱۱- نظارت بر کلیه عوامل بازدید،GIS،محاسب،پیش نویسو کنترل ساختمان

۱۲- دستور بازدید سفت کاری و پایان کار و بررسی گزارشات مربوطه

۱۳- صدور دستور بازدید و کنترل عملیات ساختمانی املاکی که با پروانه ساختمان و یا بدون پروانه ساختمان در حال ساخت می باشند.

۱۴- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل