نام و نام خانوادگی مسئول : خانم فرجی

شرح وظایف متصدی امور دفتری و بایگانی
*اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
*ثبت خلاصه مشخصات و جریان نامه های وارده و صادره و موضوع و شماره آنها در دفاتر مربوطه
*تحویل ، تفکیک و توزیع نامه ها ، گزارش ها و سایر مکاتبات برای ارجاع به مقام های مافوق و واحد اقدام کننده و پیگیری آنها
*ابلاغ دستورات صادره از مدیر به اشخاص ذیربط و واحدهای تابعه بر حسب خط و مشی تعیین شده و در صورت لزوم پیگیری آنها.
*تهیه پیش نویس برخی نامه ها و گزارشات.
*پاسخگویی به مراجعان و راهنمایی آنها و در صورت لزوم فراهم آوردن امکانات درخواستهای متقاضیان و مراجعه کنندگان که تقاضای آنان بدون ملاقات با مقام ذی ربط امکان پذیر است.
*حفظ و نگهداری نامه ها ، اوراق ، اسناد ، مدارک ماطبق مقررات و اصول بایگانی و تهیه فهرست مربوط بر اساس روش تعیین شده.
*پیوست کردن پرونده ها یا سوابق مربوط به نامه ها طبق دستور
*تحویل پرونده های مختومه به بایگانی راکد با اجازه مافوق
*انجام سایر امور محوله از سوی مقام مافوق در چهارچوب وظایف