نام و نام خانوادگی مسئول: زبیر امینی

شماره تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ – داخلی ۱۱

شرح وظایف مسئول دفتر شهردار
* ایجاد هماهنگی بین کارکنان شاغل در واحد ها با مدیریت دستگاه.
* پاسخگویی به تماسهای تلفنی حوزه مدیریت و انجام اموری که نیاز به پیگیری تلفنی داشته باشد.
* اخذ تحویل و تنظیم کلیه مکاتبات ارسالی از واحدهای دیگر جهت رویت مدیریت دستگاه و تقسیم بین سایر همکاران و یا تحویل به دبیرخانه پس از اخذ دستورات لازم.
* تهیه پیش نویس بعضی از مکاتبات مربوط به دفتر مدیریت.
* پاسخگویی به مراجعین حوزه مدیریت و معرفی به سایر واحدها جهت انجام امور آنان.
* پیگیری در زمینه تهیه و فراهم نمودن امکانات و ملزومات و نیازهای تدارکاتی واحد ها.
* برنامه ریزی در زمینه تاریخ و ساعات ملاقات حضوری مراجعین و جلسات مدیریت.
*انتقال دستورات کاری شهردار به راننده و پیشخدمت حوزه مدیریت.
* کنترل و پیگیری در زمینه حضور و غیاب و مأموریتها و مرخصیهای پرسنل و سایر همکاران شاغل در واحد ها.
* نظارت و پیگیری در زمینه نحوه استفاده پرسنل از امکانات اداری.
* مطالعه و تحقیق در زمینه ارتقاء سطح دانش و اطلاعات شغلی خود جهت پیشبرد هرچه بهتر امور.
* انجام سایر امور محوله از سوی مسئولین مافوق.