نام و نام خانوادگی مسئول : عبدالرحمن احمدی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۲۶