نام و نام خانوادگی مسئول : محمد یوسفی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۸

شرح وظایف کارشناس عمران
*اجرای دقیق آیین نامه ها ، دستورالعمل ها ، بخشنامه ها و ضوابط مربوطه
*همکاری در تعیین اولویت پروژه ها در سطح شهر با مسئول ما فوق
*همکاری با نقشه بردار در جهت مسیر یابی و تراز یابی در ابتدا و حین اجرای پروژه ها
*اقدام در خصوص تحویل زمین پروژه به پیمانکار همراه با نقشه ها و پروفیل های مربوطه و همچنین ابلاغ شروع به کار به پیمانکار
*نظارت لازم بر تجهیز کارگاه و حسن انجام پروژه از سوی پیمانکار
*بازدید از پروژه ها به صورت هفتگی همراه با ناظر عالیه
*اقدام لازم در خصوص مکاتبه با آزمایشگاه ژئوتکنیک جهت آزمایش های لازم.
*اقدام در خصوص تنظیم فرم تحویل موقت و قطعی پروژه و همچنین شرکت در کمیسیون های مربوطه.
*استعلام لازم از شرکت های آب ، برق ، گاز ، مخابرات و … جهت حفاریهای مورد نیاز در پروژه ها
*اقدام لازم در خصوص تنظیم صورتجلسات مربوطه انجام کار و همچنین بررسی صورت وضعیت های پیمانکار.
*اقدام لازم در خصوص ارسال گزارش های مستمر به مسئول مافوق
*نظارت بر اجرای کلیه فعالیت های عمرانی و بهسازی معابر ، پارک ها ، مستحدثات و … در محدوده شهر.
*نظارت و اجرای پیاده رو سازی و تعمیر و مرمت پیاده رو های معابر عمومی در محدوده شهر.
*نظارت بر دیوارکشی مورد نیاز معابر داخل محدوده با رعایت قوانین و مقررات جاری.
*بررسی و امضاء صورت وضعیت های پیمانکاران برابر قوانین و مقررات.
*پیگیری سایر پروژه های عمرانی پیش بینی شده در محدوده شهر
*نظارت بر احداث کلیه طرح های ترافیکی و تسهیلات عبور و مرور در محدوده شهر
*انجام سایر امور محوله از سوی مافوق در چهارچوب وظایف