مدارک مورد نیاز صدور پروانه

حضور کلیه مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است .

۱- اصل و فتوکپی سند مالکیت

۲- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

۳- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

۴- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

۵- اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

۶- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

 

مدارک مورد نیاز صدور گواهی

حضور یکی از مالکین یا وکیل قانونی ایشان همراه مدارک زیر الزامی است.

۱- اصل و فتوکپی سند مالکیت

۲- اصل و فتوکپی شناسنامه مالک

۳- اصل و فتوکپی وکالتنامه محضری

۴- اصل و کپی فیش پرداخت عوارض نوسازی سال جاری

۵-اصل و کپی صورت مجلس و نقشه تفکیکی اعیانی برای آپارتمانها

۶- اصل و کپی انحصار وراثت (در صورت فوت مالک)

۷- ارائه گزارش مهندس ناظر