نام و نام خانوادگی مسئول : پرویز باباجانی

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۶