نام مسئول : سادات قادری

تلفن : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹  داخلی ۱۵

 

<< شرح وظایف پست سازمانی کارپرداز >>

 

۱- انجام امور مربوط به خرید ملزومات اداری مورد نیاز و تحویل به انبار

۲-انجام امور مربوط به هزینه های جاری جزئی شهرداری

۳- پیش بینی احتیاجات شهرداری از نظر وسایل مورد نیاز و برآورد هزینه های آن

۴- نظارت بر انجام تشریفات مناقصه و مزایده در معاملات

۵- تهیه صدور آگهی ها و تنظیم اسناد هزینه ای و خریداری شده

۶-انجام اموری که از طرف مافوق ارجاع می شود

۷- پرداخت هزینه های جاری (تنخواه) و تهیه بن های غیر نقدی

۸-تهیه استعلام و بررسی استعلامات واصله

۹- ثبت میزان سوخت و کارکرد وسایط نقلیه (سبک و سنگین) در دفتر و تحویل اسناد مربوط به حسابداری و گرفتن تنخواه سوخت

۱۰- انجام کلیه امور تعمیراتی وسائط نقلیه با توجه به درخواستهای واحدها

۱۱- انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل