کلیات و تعاریف

 

مستندات قانونی وضع عوارض و سایر مستندات قانونی مرتبط با عوارض

 • آیین نامه مالی شهرداری‌‌ها مصوب ۱۳۴۶

ماده ۳۰- هر شهرداری دارای تعرفه ای خواهد بود که در آن کلیه انواع عوارض و بهای خدمات و سایر درآمد‌‌هایی که به وسیله شهرداری و مؤسسات تابعه و وابسته به آن وصول یا تحصیل می‌شود، درج و هر عنوان تعرفه عوارض یا بهای خدمات جدیدی که وضع و تصویب می‌گردد یا هر تغییری که در نوع و میزان نرخ آن‌‌ها صورت می‌گیرد در تعرفه مذکور منعکس می‌شود.

 • قانون تشکیلات‌، وظایف و انتخابات شورا‌های اسلامی کشور و انتخاب شهرداران با اصلاحیه‌‌های بعدی مصوب ۱۳۷۵

ماده ۷۱- در وظایف شورای اسلامی شهر‌:

بند ۱۶ – تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود.

ماده ۷۷ – (اصلاحی ۲۷/۸/۱۳۸۶) شورای اسلامی شهر می‌تواند نسبت به وضع عوارض متناسب با تولیدات و درآمد‌های ا‌هالی به منظور تأمین بخشی از هزینه‌‌های خدماتی و عمرانی مورد نیاز شهر طبق آیین نامه مصوب هیأت وزیران اقدام نماید.

بند – عوارض‌، یک ماه پس از ارسال هر مصوبه وزارت کشور قابل وصول است.وزیر کشور می‌تواند در هر مقطعی که وصول هر عنوان تعرفه عوارض را منطبق بر آیین نامه مصوب نداند نسبت به اصلاح یا لغو آن اقدام نماید.

 • قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷

ماده ۵۰- بند۱ – شورا‌های اسلامی شهر و بخش ‌برای وضع هر یک از عوارض محلی جدید، که تکلیف آن‌ها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراءدر سال بعـد، تصویب و اعلام عمومی نمایند.

 • قانون برنامه پنجم توسعه کشور‌:

ماده ۱۸۱- به منظور ارتقاء نظام برنامه ریزی کشور با لحاظ نمودن دو اصل آمایش سرزمین و پایداری محیطی در کلیه فعالیت‌های توسعه ای و سرمایه گذاری‌‌های ملی و استانی، ایجاد هماهنگی بخشی، منطقه‌ای و بخشی– منطقه‌ای و رعایت عدالت در توزیع منابع و فرصت‌ها، توسعه متوازن مناطق، ارتقاء توانمندی‌‌های مدیریتی استان‌ها و انتقال اختیارات اجرایی به استان‌ها و تمرکز امور حاکمیتی در مرکز، ساز وکار‌ها و شاخص‌های لازم به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.

تبصره ذیل ماده ۱۸۱– هر گونه تخفیف، بخشودگی حقوق و عوارض شهرداری‌ها توسط دولت و قوانین مصوب منوط به تأمین آن از بودجه عمومی سالانه کشور است. در غیر این صورت بخشودگی و تخفیف حقوق و عوارض شهرداری ممنوع است.

 • قانون جامع خدمات رسانی به ایثارگران مصوب ۱۳۹۱

ماده ۶- مشمولان این قانون برای احداث یک واحد مسکونی با زیربنای مفید تا یکصد و بیست مترمربع و بیست ‌متر‌مربع تجاری در شهر محل سکونت خود از پرداخت هزینه‌‌های عوارض صدور پروانه‌‌های ساختمانی، عوارض شهرداری و نوسازی برای یک بار با معرفی بنیاد معاف می‌باشند. مفاد این ماده در احداث مجتمع‌‌های مسکونی نیز اعمال و مازاد بر تراکم شامل ایثارگران نخواهد بود.
 

تعاریف‌:

تعرفه عوارض : عبارتست از دستورالعملی که به استناد ماده ۳۰ ‌ آیین‌نامه مالی شهرداری‌‌ها توسط وزارت کشور تهیه و تنظیم گردیده است.

P‌: منظور از (P) یا قیمت منطقه ای، ارزش معاملاتی زمین و ساختمان بر مبنای اعلام سازمان امور اقتصادی و دارایی در اجرای ماده ۶۴ قانون مالیات‌های مستقیم می‌باشد.

K‌: ضریبی است که در تعرفه‌‌های مختلف با توجه به مقتضیات هر شهر توسط شورای اسلامی شهر تعیین می‌گردد.

یک واحد مسکونی‌: عبارت است از ساختمانی که برای سکونت افراد و یا خانواده ساخته می‌شود و شامل اتاق‌، آشپزخانه و سرویس‌‌های لازم می‌باشد .

تعاریف و اصطلاحات بکار رفته در این دستورالعمل براساس مصوبه مورخ ۱۰/۳/۱۳۸۹ شورای عالی شهرسازی و معماری درخصوص طرح تدقیق تعاریف و مفاهیم کاربری‌‌های شهر می‌باشد.

توجه‌:

موارد ذیل در کلیه تعرفه‌‌های عوارضی سال ۱۳۹۴ بایستی رعایت شود:

 1. چنانچه ملکی دارای چند بر باشد در محاسبه عوارض مربوطه بالاترین قیمت منطقه ای بر ملک مشرف به معبر ملاک عمل خواهد بود همچنین در صورتی که ملکی در میدان یا فلکه واقع شده باشد عوارض بر اساس بالاترین قیمت منطقه ای جبهه خیابانی که از میدان یا فلکه منشعب می‌گردد محاسبه خواهد شد.
 2. شورای شهر می‌تواند در موارد خاص با پیشنهاد شهرداری حداقل تعرفه مبنای محاسبه عوارض را تعیین نماید.
 3. با توجه به دادنامه شماره ۵۸۷ مورخ ۲۵/۱۱/۸۳ و همچنین دادنامه شماره ۴۸ مورخ ۳/۲/۸۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری پس از وصول جرائم ساختمانی به نرخ زمان وقوع تخلف، عوارض متعلقه به نرخ روز محاسبه خواهد شد.
 4. مرجع رفع هر گونه اختلاف بین مؤدی و شهرداری در مورد عوارض و بهای خدمات‌، کمیسیون موضوع ماده ۷۷ قانون شهرداری است.
 5. عوارض موضوع این تعرفه در داخل محدوده و حریم شهر قابل وصول است.
 6. قوانین و مقررات مربوط به معافیت‌های مصوب )پس از تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۸۷) و یا معافیت‌هایی که در قوانین بودجه سنواتی پیش‌بینی می‌گردد با رعایت تبصره ذیل ماده ۱۸۱ قانون برنامه پنجم توسعه اعمال خواهد شد در هر حال تخلفات ساختمانی مشمول استفاده از هیچ گونه تخفیف و معافیتی نخواهند بود.