نام و نام خانوادگی مسئول : ایرج رحمانزاده

شماره تماس : ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۱۹

 

 << شرح وظایف پست سازمانی دبیر کمیسیون ماده ۷۷ >>

 

۱ – انجام تشریفات قانونی به منظور ثبت و تکمیل پرونده های ارجاعی به کمیسیون.

۲ – تنظیم تصمیم اعضا کمیسیون به تفکیک هر پرونده.  

۳ – ابلاغ قانونی آرا صادره از سوی کمیسیون به مودیان و شهرداری

۴ – حفظ و نگهداری کلیه مکاتبات اداره و سوابق آرا صادره   

۵ – شرکت در جلسات کمیسیون و ارائه توضیحات لازم به اعضا

۶ – حفظ ارتباط با سایر واحدهای شهرداری مرتبط با موضوعات و پرونده هایی که به کمیسیون ارجاع می شود به ویژه واحد درآمد شهرداری

۷ – دعوت از مودیانی که پرونده آنها در کمیسیون مطرح است برای ارائه لایحه دفاعیه و یا حضور در کمیسیون و دفاع قانونی خود

۸ – دعوت از کارشناسان ذیربط در شهرداری برای حضور در جلسه و ارائه توضیحات لازم و دفاع از حقوق شهرداری

۹ – مراقبت بر اینکه تعیین اعضا کمیسیون وفق مقررات انجام شده باشد و پیگیری جهت اعضایی که جدیدا تعیین می شوند.

۱۰ – انجام سایر وظایف محوله طبق دستور مافوق و سایر وظایف مربوط به شغل