آگهی مناقصه – نوبت دوم
شهرداری پاوه به استناد موافقتنامه های سال ۱۳۹۳ ، در نظر دارد اجرای پروژه ذیل را از محل اعتبارات عمرانی ماده ۲۳ جرائم رانندگی به مناقصه بگذارد .
لذا از کلیه شرکتها ی دارای صلاحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید که از روز یک شنبه مورخ ۹۴/۲/۲۷  تا پایان وقت اداری روز سه شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۰۵ در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و اسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۶ به واحد حراست تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ داخلی ۲۶ تماس حاصل نمایند :

ردیف                   شرح پروژه                          شماره مجوز                                                                       مبلغ اعتبار مصوب ( ریال)              مبلغ سپرده (ریال)
۱ ایمن سازی و ساماندهی ترافیک طرح شماره ۲۸۳ک۴۰۹۰۳ و پروژه شماره ۹۳۰۶۹۰ و ابلاغ شماره ۱۰۵۶۸۲/۵/۷۱ مورخ ۹۳/۱۲/۲۸  ۲/۵۰۰/۰۰۰/۰۰۰           ۱۴/۰۰۰/۰۰۰
شرایط:
۱– برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای راه و باند و فرودگاه سال ۱۳۹۴ می باشد.
۲ – حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته راه و ابنیه می باشد .
۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مندرج است.
۴- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت باشد .
۵- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه منصرف شوند سپرده و تضمین آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .
۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است .
۷-هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می باشد .
۸- آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.
۹- پیشنهادات واصله در روز یکشنبه مورخ ۹۴/۰۳/۱۷ در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت ۱۲ در محل شهرداری پاوه مفتوح می گردند .
روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /