شهرداری پاوه به استناد موافقتنامههای سال ۱۳۹۵، در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را از محل اعتبارات عمرانی – استانی به مناقصه بگذارد.

لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید که از روز  سه‌شنبه مورخ ۹۶/۱/۱۵ تا پایان وقت اداری روز پنج‌شنبه مورخ ۹۶/۱/۲۴ در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و اسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز یک‌شنبه مورخ ۹۶/۲/۳ به واحد حراست تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ تماس حاصل نمایند:

 

ردیف شماره طرح شرح پروژه شماره مجوز مبلغ اعتبار مصوب( ریال) مبلغ سپرده (ریال)
۱ ۰۷۰ک۱۷۰۶۰۰۲ ساماندهی و زیرساختهای مجموعه گردشگری موافقتنامه شماره ۱۰۷۱۰۲۱ مورخ ۹۵/۱۲/۱۴ ۴/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰ ۲۰۰/۰۰۰/۰۰۰
۲ ۲۸۳ ک ۱۵۰۲۰۰۴ بهسازی و ساماندهی معابر شهر پاوه موافقتنامه شماره ۱۱۰۰۴۲۷ مورخ ۹۵/۱۲/۲۵ ۳/۶۴۰/۰۰۰/۰۰۰ ۱۸۲/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

۱ برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۵ می‌باشد.

۲ حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته راه و ابنیه می‌باشد.

۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مندرج است.

۴- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط‌خوردگی در پاکت باشد.

۵- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه منصرف شوند سپرده و تضمین آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷-هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۸- آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می‌باشد.

۹- پیشنهادات واصله در روز دوشنبه مورخ ۹۶/۲/۴در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه مفتوح می‌گردند.

۱۰- اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی و پرداخت دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت نقدی یا از طریق اوراق خزانه اسلامی می‌باشد.

 

 

                                                         روابط عمومی شهرداری پاوه                       


/ انتهای خبر /