شهرداری پاوه در اجرای بند ۲صورتجلسه مورخ ۹۵/۱۲/۴ شماره ۱۳۸ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز ( CNG ) به مالکیت خود را  به مدت یکسال شمسی به شرکت های بهره بردار دارای صلاحیت و مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران از طریق مزایده کتبی با شرایط ذیل دارد .

لذا از کلیه شرکت های مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از جایگاه  با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به امور قرارداد شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل ، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف نام واحد مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده (ریال )
۱ اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز ( CNG ) شهرداری پاوه ۷۶ درصد سهم شهرداری از کارمزد تعیین شده میزان فروش هر متر مکعب گاز طبیعی در سال   ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : شرکت های مورد صلاحیت برای شرکت در مزایده بایستی مبلغ ۱۲۰/۰۰۰/۰۰۰ به عنوان سپرده به صورت ضمانتنامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی امور قرارداد شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۶/۰۱/۲۹ تا تاریخ ۹۶/۰۲/۰۳ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۰۲/۰۴ تا تاریخ ۹۶/۰۲/۱۳ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز پنچشنبه مورخ ۹۶/۰۲/۱۴ رأس ساعت ۱۴ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مزایده : شرکت هایی می توانند در این مزایده شرکت نمایند که دارای صلاحیت و مجوز از شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی ایران باشند .

۹ نوع کار : اجاره بهره برداری از جایگاه سوخت گاز ( CNG ) به مالکیت شهرداری پاوه واقع در بلوار جانبازان

۱۰ مدت انجام کار : انجام کار به مدت ۱۲ ماه یا یک سال شمسی می باشد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی به عهده برنده مزایده می باشد .

۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۷- برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید .

 

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /