شهرداری پاوه در اجرای بند ۵ صورتجلسه شماره ۷۹ مورخ ۹۴/۰۶/۰۸ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد فروش اموال اسقاطی خود به شرح جدول را ذیل به اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد .

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال اسقاطی با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری ، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف نوع اموال اسقاطی مبلغ پایه یا کارشناسی(ریال) مبلغ سپرده (ریال)
۱ انواع مصنوعات پلاستیکی اسقاطی هر کیلو گرم ۵/۵۰۰ ریال ۱/۶۵۰/۰۰۰
۲ انواع لوازم اداری و خانگی ۱/۵۵۰/۰۰۰ ریال ۵۰۰/۰۰۰
۳ انواع آهن آلات اسقاطی و داغی ماشین آلات هر کیلو گرم ۵/۰۰۰ ریال ۳/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۶/۰۳/۲۸ تا تاریخ ۹۶/۰۴/۰۳ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۰۴/۰۴ تا تاریخ ۹۶/۰۴/۱۴ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز پنچ شنبه مورخ ۹۶/۰۴/۱۵ رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مزایده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می توانند در این مزایده شرکت نمایند .

۹ نوع کار : فروش اموال اسقاطی به شرح جدول فوق الذکر    

۱۰ در مقابل فروش اموال اسقاطی  برابر آئین نامه مالی شهرداری ها وجه نقد از برنده مزایده دریافت می گردد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم مزایده برابر آئین نامه مالی شهرداری در مهلت قانونی هرگاه حاضر به خرید اموال اسقاطی نشوند سپرده شرکت در مزایده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-پرداخت هزینه چاپ آگهی ، هزینه کارشناسی ، هزینه های بیمه و مالیات و عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده             می باشد .

۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

 

روابط عمومی شهرداری پاوه

 


/ انتهای خبر /