شهرداری پاوه در اجرای بندهای ۱ و ۲ صورتجلسه شماره ۳ مورخ ۹۶/۰۶/۱۳ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری، قصد اجاره یا بهره‌برداری از غرفه‌های پایانه‌های مسافربری غرب و شرق خود را به شرح جدول ذیل به مدت ۲ (دو) سال شمسی به مؤسسه‌ها و شرکت‌های حقوقی دارای مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد .

لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال مزبور  با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف

نام غرفه پایانه مسافربری

مبلغ پایه اجاره یا بهره‌برداری ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده شرکت در مزایده (ریال)

۱

غرفه خودروهای سواری پایانه مسافربری غرب

۱۱/۰۰۰/۰۰۰

۱۳/۲۰۰/۰۰۰

۲

غرفه مینی‌بوس‌رانی پایانه مسافربری شرق

۶/۰۰۰/۰۰۰

۷/۲۰۰/۰۰۰

۳

غرفه اتو‌بوس‌رانی پایانه مسافربری شرق

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۲۴/۰۰۰/۰۰۰

۴

غرفه خودروهای سواری پایانه مسافربری شرق

۱۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : مؤسسه‌ها و شرکت‌های دارای مجوز برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۶/۰۷/۲۳ تا تاریخ ۹۶/۰۷/۲۹ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۰۷/۳۰ تا تاریخ ۹۶/۰۸/۰۹ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز چهارشنبه مورخ ۹۶/۰۸/۱۰ رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مزایده : شرکت‌ها و مؤسسه‌هایی می‌توانند در این مزایده شرکت نمایند که دارای مجوز از اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان کرمانشاه باشند.

۹ نوع کار : اجاره یا بهره‌برداری از پایانه‌های مسافربری غرب و شرق به شرح جدول فوق الذکر می باشد.

۱۰ مدت اجاره : اجاره به مدت ۲۴ (بیست و چهار) ماه یا ۲ (دو) سال شمسی می باشد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها و آئین‌نامه اجرایی تبصره ماده ۲ قانون اصلاح لایحه قانونی احداث پایانه‌های مسافربری و ممنوعیت تردد اتومبیل‌های مسافربری برون‌شهری مندرج است.

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-هزینه چاپ آگهی، کارشناسی تعیین اجاره غرفه‌های پایانه‌های مسافربری، بیمه، مالیات، عوارض و مالیات بر ارزش افزوده بر عهده برنده مزایده می باشد .

۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۷- برنده مزایده موظف است شش ماه اجاره بهای ماهیانه را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید .

۱۸- برنده مزایده موظف است موازین اسلامی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده  و نمی تواند بر خلاف منظور از آن استفاده نماید و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای استفاده از آن اخذ نماید .

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /