شهرداری پاوه به استناد موافقتنامههای سال ۱۳۹۶، در نظر دارد اجرای پروژه‌های ذیل را از محل اعتبارات  عمرانی – استانی به مناقصه بگذارد.

لذا از کلیه شرکتهای دارای صلاحیت که مایل به شرکت در این مناقصه می باشند دعوت به عمل می آید  که از روز چهارشنبه مورخ  ۹۶/۸/۳ تا پایان وقت اداری روز شنبه مورخ ۹۶/۸/۱۳ در ساعات ادرای غیر از ایام تعطیل جهت دریافت اسناد مناقصه به واحد ذیحسابی شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء – خیابان امام محمد غزالی مراجعه و اسناد مربوطه را پس از تکمیل تا پایان وقت اداری روز  پنج‌شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۵ به واحد حراست شهرداری پاوه تحویل و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۰۸۳۴۶۱۲۲۸۱۹ تماس حاصل نمایند:

ردیف

شماره طرح

عنوان پروژه

شماره مجوز

مبلغ اعتبار مصوب (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

۱

۲۸۳ ک ۱۵۰۲۰۰۴ بهسازی و ساماندهی معابر شهر پاوه موافقتنامه شماره ۱۴۰۹۵۰۴ مورخ ۹۶/۶/۳۰

۲/۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۰۰/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

 ۱ برآورد پروژه بر اساس فهرست بهای ابنیه سال ۱۳۹۶ می‌باشد.  

۲ حداقل پایه مورد نیاز پایه ۵ رشته راه یا ابنیه می‌باشد.

۳- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مناقصه طبق قانون برگزاری مناقصات مندرج است.

۴- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک‌گرفتگی و خط‌خوردگی در پاکت باشد.

۵- برندگان اول و دوم مناقصه هرگاه منصرف شوند سپرده و تضمین آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد.

۶-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار است.

۷-هزینه نشر اگهی به عهده برنده مناقصه می‌باشد.

۸- آگهی در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می‌باشد.

۹- پیشنهادات واصله در روز  شنبه مورخ ۹۶/۸/۲۷در جلسه کمیسیون معاملات شهرداری رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه مفتوح می‌گردند. لازم به ذکر است با عنایت به اینکه فراخوان مرحله اول متقاضی نداشته در این مرحله با یک متقاضی کمیسیون به حد نصاب رسیده و پیشنهاد واصله قابل قبول می‌باشد.

۱۰- اعتبار از محل اعتبارات عمرانی استانی و پرداخت دستگاه اجرایی با توجه به تخصیص ابلاغی از سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی به صورت اوراق خزانه اسلامی می‌باشد.

 

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /