شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد اجاره اموال غیر منقول به شرح جدول ذیل را  به مدت یک سال شمسی به اشخاص حقیقی دارای صلاحیت فردی ، اخلاقی و اجتماعی و همچنین شرکت های حقوقی دارای صلاحیت  از طریق تجدید مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد .

لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال مزبور  با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در تجدید مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء ، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری ، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف نام اموال مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال) مبلغ سپرده (ریال)
۱ عرصه و اعیان مغازه شماره ۱۹ خیابان آرامگاه ۱/۷۰۰/۰۰۰ ۱/۰۲۰/۰۰۰
۲ پارکینگ میدان مولوی ۳۷/۳۷۵/۰۰۰ ۲۲/۴۲۵/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در تجدید مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۲تا تاریخ ۹۵/۱۲/۰۸از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۵/۱۲/۰۹تا تاریخ ۹۵/۱۲/۱۸از ساعت ۷/۳۰الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز پنچ شنبه مورخ ۱۹/۱۲/۱۹رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در تجدید مزایده : اشخاص حقیقی دارای صلاحیت فردی ، اخلاقی و اجتماعی و همچنین شرکت های حقوقی دارای صلاحیت می توانند در این مزایده شرکت نمایند .

۹ نوع کار : اجاره اموال غیر منقول به شرح جدول فوق الذکر می باشد

۱۰ مدت اجاره : اجاره به مدت ۱۲ ماه یا یک سال شمسی می باشد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد تجدید مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی اموال بر عهده برنده تجدید مزایده می باشد .

۱۶- آگهی تجدید مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۷- برنده تجدید مزایده موظف است ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید .

۱۸- برنده تجدید مزایده موظف است موازین اسلامی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده  و نمی تواند بر خلاف منظور از آن استفاده نماید و پروانه کسب و مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح برای استفاده از آن اخذ نماید .

 

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /