شهرداری پاوه در اجرای بند ۳ صورتجلسه شماره ۱۵۶ مورخ ۹۶/۰۵/۲۹ شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد اجاره جمع‌آوری عوارض ذبح دام‌های سبک و سنگین در کشتارگاه خود را به شرح جدول ذیل به مدت یک سال شمسی به اشخاص حقیقی دارای صلاحیت فردی، اخلاقی و اجتماعی و همچنین شرکت های حقوقی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد .

لذا از کلیه متقاضیان مورد صلاحیت دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل و شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف

شرح

مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

۱

اجاره جمع‌آوری عوارض ذبح دام‌های سبک و سنگین در کشتارگاه

۲۰/۰۰۰/۰۰۰

۱۲/۰۰۰/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۲ تا تاریخ ۹۶/۰۷/۱۸ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۰۷/۱۹ تا تاریخ ۹۶/۰۷/۲۹ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز یک‌شنبه مورخ ۹۶/۰۷/۳۰ رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مزایده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دارای صلاحیت می توانند در این مزایده شرکت نمایند.

۹ نوع کار : اجاره به شرح جدول فوق الذکر می باشد

۱۰ مدت اجاره : اجاره به مدت ۱۲ ماه یا یک سال شمسی می باشد .

۱۱- سایر اطلاعات و جزئیات مربوطه به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است

۱۲- پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .

۱۳- برندگان اول و دوم مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵-هزینه چاپ آگهی و کارشناسی اجاره، تهیه و تأمین مواد شوینده و ضد عفونی کننده، پرداخت حقوق و مزایای سلاخ‌ها بر اساس قانون کار و بیمه آنها بر اساس بیمه تأمین اجتماعی، تهیه لوازم مصرفی از جمله چنگک، تعمیر بالابر و دستگاه کمپرسور، تهیه و تأمین لامپ‌های محوطه و تهیه و تأمین آب مصرفی در کشتارگاه تا مبلغ ۵/۰۰۰/۰۰۰ ریال بر عهده برنده مزایده می باشد .

۱۶- آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۷- برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد کل مبلغ قرارداد را به عنوان ضمانت حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید .

۱۸- برنده تجدید مزایده موظف است موازین اسلامی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده  و نمی تواند بر خلاف منظور از آن استفاده نماید و پروانه کسب و مجوز های لازم از مراجع ذیصلاح برای استفاده از آن اخذ نماید .

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /