شهرداری پاوه در اجرای مصوبات شورای محترم اسلامی شهر پاوه و  با استناد به ماده ۱۳ آئین نامه مالی شهرداری ها قصد اجاره اموال غیرمنقول به شرح جدول ذیل را به مدت یک سال شمسی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی از طریق مزایده کتبی به بالاترین قیمت پیشنهادی دارد .

لذا از کلیه متقاضیان دعوت به عمل می آید جهت دریافت اسناد و بازدید از اموال مزبور  با رعایت شرایط ذیل در ساعات اداری غیر از ایام تعطیل جهت شرکت در مزایده به واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه واقع در میدان شهداء، خیابان امام محمد غزالی مراجعه و در موعد مقرر نسبت به ارائه پیشنهادات خود اقدام و پس از تکمیل و ثبت در دبیرخانه شهرداری، آن را به واحد حراست تحویل یا جهت کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن ۴۶۱۲۲۸۱۹-۰۸۳ تماس حاصل نمایند.

ردیف

اموال

تعداد

مبلغ پایه اجاره ماهیانه (ریال)

مبلغ سپرده (ریال)

۱

مغازه‌های ترمینال قدیم شهر

۴ باب

۲/۲۰۰/۰۰۰ (هر باب)

۱/۳۲۰/۰۰۰ (هر باب)

۲

مغازه پارک آزادگان در بلوار جانبازان

۱ باب

۵/۹۰۰/۰۰۰

۳/۵۴۰/۰۰۰

۳

پارکینگ میدان مولوی

۱ دهنه

۳۸/۵۰۰/۰۰۰

۲۳/۱۰۰/۰۰۰

۴

سالن ورزشی جنب گرمابه قدیم

۱ سالن

۶/۲۰۰/۰۰۰

۳/۷۲۰/۰۰۰

شرایط:

۱- مزایده گذار : شهرداری پاوه .

۲- نوع سپرده : متقاضیان برای شرکت در مزایده بایستی مبالغی را به شرح جدول فوق الذکر  به عنوان سپرده به صورت ضمانت نامه بانکی یا فیش واریز وجه به حساب سپرده شهرداری را همراه با سایر اسناد مزایده به حراست شهرداری پاوه تحویل نمایند.

۳- محل دریافت اسناد : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی   واحد امور قراردادهای شهرداری پاوه

۴- مهلت دریافت اسناد : از تاریخ ۹۶/۱۱/۱۵ تا تاریخ ۹۶/۱۱/۲۱ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۵- محل تسلیم پیشنهادات : پاوه میدان شهداء خیابان امام محمد غزالی  واحد حراست شهرداری پاوه

۶- مهلت قبول پیشنهادات : از تاریخ ۹۶/۱۱/۲۳ تا تاریخ ۹۶/۱۲/۰۲ از ساعت ۷/۳۰ الی ۱۳/۳۰

۷- بازگشایی پاکت ها :روز پنج‌شنبه مورخ ۹۶/۱۲/۰۳ رأس ساعت ۱۵ در محل شهرداری پاوه جلسه کمیسیون برگزارمی گردد.

۸- شرایط شرکت در مزایده : کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی می‌توانند در این مزایده شرکت نمایند.

۹ نوع کار : اجاره اموال غیرمنقول به شرح جدول فوق الذکر می باشد.

۱۰ مدت اجاره : اجاره به مدت ۱۲ ماه یا یک سال شمسی می باشد .

۱۱– سایر اطلاعات و جزئیات مربوط به معامله در اسناد مزایده طبق مقررات و آئین نامه مالی شهرداری ها مندرج است.

۱۲– پیشنهادات بایستی به طور صریح و روشن و بدون لاک گرفتگی و خط خوردگی در پاکت ها باشد .

۱۳– برندگان اول و دوم تجدید مزایده هرگاه حاضر به انعقاد قرارداد نشوند سپرده آنان به ترتیب به نفع شهرداری ضبط خواهد شد .

۱۴-شهرداری در رد یا قبول هریک از پیشنهادات مختار و به درخواست های فاقد ضمانتنامه بانکی یا فیش واریزی به حساب سپرده شهرداری ترتیب اثر داده نخواهد شد.

۱۵– آگهی مزایده در پایگاه اطلاع رسانی شهرداری پاوه به نشانی www.pavehcity.ir قابل رویت و دستیابی می باشد.

۱۷– برنده مزایده موظف است ۱۰ درصد مبلغ کل قرارداد را به عنوان تضمین حسن انجام تعهدات قبل از انعقاد قرارداد به امور مالی شهرداری پاوه تحویل نماید .

۱۸– برنده مزایده موظف است موازین اسلامی و شرعی را رعایت و به نحو متعارف از مورد اجاره استفاده  و نمی تواند بر خلاف منظور از آن استفاده نماید و پروانه کسب و مجوزهای لازم از مراجع ذیصلاح برای استفاده از آن اخذ نماید .

۱۹– برنده مزایده پارکینگ مکلف است در صورت اعلام نیاز شهرداری به پارکینگ مورد اشاره قبل از اتمام قرارداد، عین مستأجره را بدون هیچگونه عذر و بهانه‌ای تخلیه و به موجر تسلیم و در این رابطه هر گونه اعتراضی را در خصوص جبران خسارت از خود سلب و ساقط نماید.

روابط عمومی شهرداری پاوه


/ انتهای خبر /